Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Regulamin Wypożyczalni Sportano.pl SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni prowadzoną przez firmę SPORTANO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KLIENTEM wypożyczalni może być każda pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni i posiada ważny dowód osobisty. Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez wypożyczenie sprzętu. 1. Wraz z wypożyczeniem sprzętu sportowego Klient akceptuje warunkami określone w niniejszym regulaminie. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 2. Wypożyczalnia Sportano.pl oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym wypożyczenia. 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. 4. Sprzęt jest przygotowywany oraz weryfikowany przed wydaniem oraz w trakcie zwrotu w kierunku uszkodzeń przez Pracownika wypożyczalni oraz jej Klienta. 5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi w terminie ustalonym indywidualnie. 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie wypożyczalni czyli pod adresem 03-286 Warszawa ul. Malborska 47. 7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. 8. Klient odbierając sprzęt sportowy, stwierdza że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Sprzęt powinien być czysty tzn. nie posiadać kurzu, błota, śniegu w takich przypadkach może zostać naliczona dodatkowa opłata a czyszczenie sprzętu. 10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. 12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. 14. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. 15. W przypadku, gdy klient nie zwróci sprzętu, w terminie zostanie naliczona opłata wynosząca dwukrotność ceny wynajmy na podstawie cennika, za każdy dzień zwłoki. 16. W przypadku, gdy klient nie zwróci sprzętu, sprawa zostanie skierowana na policję oraz zostanie uruchomiona procedura prawna. 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania. 18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem bez wyraźnych nadużyć. 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty. 20. Klient zobowiązuje się w niezwłocznie ponieść koszty związane z dodatkowymi opłatami. 20. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn. 21. Miejscem wykonania wypożyczenia sprzętu sportowego jest Warszawa. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Warszawie. 22. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne. Administratorem danych osobowych jest SPORTANO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ZIELONEJ GÓRZE (65-427) przy ulicy ul. Wrocławskiej17B/15-16. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy serwisu lub wypożyczenia sprzętu sportowego na podstawie Artykułu 6 pkt 1b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) mówiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.